graphical space graphical space
   Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

Σύσταση ΟΠΚΑΠ

ΆΡΘΡΟ 1ο – ΣΥΣΤΑΣΗ 

Συστήνουμε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής με το όνομα “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ”, με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

 ΆΡΘΡΟ 2ο – ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

1.      Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ. με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2.      Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής ανέργων, προγραμμάτων δια βίου μάθησης και κατάρτισης, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακόμα η λειτουργία προγραμμάτων κατ' οίκον βοήθειας και περίθαλψης ατόμων που έχουν ανάγκη και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.

3.      Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

4.      Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση  δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

5.      Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών  για την πρόληψη της παραβατικότητας, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

6.      Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την  ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

7.      Η οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων και

8.      Η εκπόνηση - εκτέλεση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά(ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ- ΑΜΕΑ) , δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων συναφών.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία του Νομικού Προσώπου αποτελεί η ακίνητη και κινητή περιουσία των ήδη υπαρχόντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και αυτών που πρόκειται να ιδρυθούν. Επίσης, περιουσία του Ν.Π. θα αποτελεί και η οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία μεταβιβασθεί σ’ αυτό από οποιαδήποτε αιτία προς εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2. 

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

1.      Η ετήσια επιχορήγηση από το Κράτος η οποία δίδεται μέχρι σήμερα για την κάλυψη των δαπανών των λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, η οποία ασφαλώς θα εξακολουθήσει στο μέλλον.

2.      Οι τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου ή άλλων φορέων του Δημοσίου για την κάλυψη των δαπανών των αναλαμβανομένων νέων

δραστηριοτήτων, οι οποίες δαπάνες δεν θα καλύπτονται από το Κράτος.

3.      Εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για τη λειτουργία συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

4.      Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

5.      Οι εισπράξεις από το αντίτιμο υπηρεσιών τις οποίες παρέχει το Νομικό Πρόσωπο 

6.      Εισπράξεις από τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

7.      Τη λειτουργία χώρων και τη λειτουργία ή ενοικίαση των κυλικείων τους που του έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση.

8.      Εισφορές από την λειτουργία των κατασκηνώσεων

9.      Λοιπές δραστηριότητες ανταποκρινόμενες στους σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ. και

10.  Κάθε άλλο έσοδο από δική του περιουσία ή από άλλη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

    Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, ήτοι :

α) Επτά (7) αιρετά μέλη (Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι) εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ορισμός του Δημάρχου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι υποχρεωτικός.

β) Επτά (7) δημότες ή κάτοικους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις συναφείς με τους σκοπούς του Οργανισμού και

γ) Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο προερχόμενος είτε από το μόνιμο προσωπικό, είτε από το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και προτείνεται μαζί με τον  αναπληρωτή του από την γενική συνέλευση των παραπάνω αναφερθέντων υπαλλήλων του Ν.Π. εντός  προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που θ’ αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Αν δεν ορισθεί εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, τη θέση του καταλαμβάνει ένας δημότης ή κάτοικος, οπότε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι δημότες ή κάτοικοι ανέρχονται σε οκτώ (8)

   Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν χωρίς ν’ αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

   Μαζί με τα παραπάνω τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και πέντε (5) αιρετά αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία, και δύο (2) αιρετά αναπληρωματικά μέλη από το σύνολο της μειοψηφίας, ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη δημότες ή κάτοικοι.

Τα οριζόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών κατά φύλο.

     Μετά των ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα τακτικά μέλη τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

     Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε  με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

      Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

          Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η οποία για το έτος 2011 θ' ανέλθει μέχρι το ποσό των ευρώ 2.000.000 (Κ.Α. 00.6715.03 με τίτλο Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) και για τα επόμενα έτη σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS