graphical space graphical space
   Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

25/05/2011
Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                    Άγιος Δημήτριος, 25-5-2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
                                   Αριθ. Πρωτ.: 37

------------------------------------------------------------------------------------------------

Δ/νση:
Άγιου Δημητρίου 216 & Ειρήνης 17
Άγιος Δημήτριος ΤΚ 17343
Τηλ
: 210-9733370 & 210-9765147
Fax
:
210-9763411                    

Email
: opap@dad.gr  

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 1/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)
 

Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

4. Την υπ’αριθ. 116/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής με την οποία γίνεται συγχώνευση των ΝΠΔΔ του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την επωνυμία:  α) «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Δημητρίου», β) «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Δημητρίου», σε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής».

5. Την αριθμ. 6957/3938/2011 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 116/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου Αττικής που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό: Φ.Ε.Κ. 819 / τεύχος Β΄ / 10-05-2011.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1.  Συγκροτούμε στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από έξι (6) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

2.  Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.  

3.  Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.  

4.  Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:  

4.1 Συντονιστής: Η υπάλληλος ΠΕ Διοικητικός με βαθμό Β΄ Πλάκα Αικατερίνη του Αλεξάνδρου, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 210-9765147, e-mail:opap@dad.gr), με αναπληρωτή τον υπάλληλο ΔΕ Διοικητικός με βαθμό Β΄ Φωτουλάκης Ευάγγελος του Γεωργίου, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210-9733370, e-mail: opap@dad.gr ).  

4.2 Μέλος: Η υπάλληλος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος με βαθμό Α΄ Λογιώτη Σταυρούλα του Δημητρίου, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 210-9765147, e-mail:opap@dad.gr), με αναπληρωτή την  υπάλληλο ΠΕ10 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με βαθμό Β΄ Ακτύπη Αναστασία του Γεωργίου, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210-9733370,   e-mail: opap@dad.gr ).  

4.3 Μέλος: Ο υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικός με βαθμό Β΄ Παπαπετρόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210-9733370, e-mail: opap@dad.gr ), με αναπληρωτή την την  υπάλληλο Κουρια Γεωργία του Αποστόλου με βαθμό Γ΄ με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 210-9765147, e-mail: opap@dad.gr ).  

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS